oscol.sysops FULL
Num From To Subject Date
65Evgeny VetrovAleksander AmerikantsevМёртвые сети2008-12-04 13:18:17
64Alek MochaloffEvgeny Vetrovdown :(2008-11-09 21:12:15
63Evgeny VetrovAlek Mochaloffdown :(2008-11-09 15:37:10
62Alek MochaloffEvgeny Vetrovdown :(2008-11-09 12:31:15
61Evgeny VetrovAlek Mochaloffdown :(2008-11-09 10:07:18
60Alek MochaloffEvgeny Vetrovdown :(2008-11-09 00:38:00
59Evgeny VetrovAlek Mochaloffdown :(2008-10-28 08:08:13
58Alek MochaloffAlldown :(2008-10-27 20:42:00
57Evgeny VetrovAlek MochaloffПипец2008-10-14 19:07:11
56Alek MochaloffEvgeny VetrovПипец2008-10-11 19:40:09
55Evgeny VetrovAllПипец2008-10-10 19:11:11
54Alek MochaloffEvgeny Vetrovшо ты там поинкипером заделалсо?2008-10-08 23:44:14
53Evgeny VetrovAndrey A.Khaustovшо ты там поинкипером заделалсо?2008-10-06 18:55:16